كتب قداسه البابا شنوده الثالث باللغه العربيه

pope-shenouda-i18

Books by His Holiness Pope Shenouda III in Arabic – كتب قداسه البابا شنوده الثالث باللغه العربيه